<<< powrót do aktualności
Zadania biblioteki powiatowej.

 

 

 

Na mocy POROZUMIENIA zawartego pomiędzy Powiatem Łódzkim Wschodnim a Gminą Koluszki, Miejska Biblioteka Publiczna w Koluszkach realizuje zadania w zakresie prowadzenia powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego.

 

Biblioteka wykonuje następujące zadania:

 1. koordynowanie zadań wykonywanych przez miejskie i gminne biblioteki publiczne z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

 2. gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych,

 3. obsługiwanie użytkowników, przede wszystkim udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie działalności informacyjnej, zwłaszcza informowanie o zbiorach własnych, innych bibliotek, muzeów i ośrodków informacji naukowej, a także współdziałanie z archiwami w tym zakresie,

 4. zaspakajanie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych mieszkańców powiatu łódzkiego wschodniego oraz uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury (w tym organizowanie imprez kulturalnych, programów edukacyjnych o charakterze ponadlokalnym),

 5. gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych, samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy, gospodarczy

 6. pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznego, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, a także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym,

 7. udzielanie bibliotekom z terenu powiatu pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej,

 8. sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez gminne i miejskie biblioteki publiczne zadań określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 642 z późn. zm.)

 9. wykonywanie zadań związanych z funkcjonowaniem ogólnokrajowej sieci bibliotecznej,

 10. współpraca z innymi bibliotekami oraz instytucjami i organizacjami społeczno-kulturalnymi na terenie powiatu,

 11. koordynowanie i prowadzenie sprawozdawczości statystycznej bibliotek publicznych z terenu powiatu łódzkiego wschodniego,

 12. prowadzenie dokumentacji związanej z wykonywaniem przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. Władysława Strzemińskiego w Koluszkach zadań powiatowej biblioteki publicznej dla Powiatu Łódzkiego Wschodniego,

 13. realizowanie innych zadań uzgodnionych z samorządem powiatowym i Wojewódzką Biblioteką Publiczną.